ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ នៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៃទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ នាពេលកន្លងមក ។

ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ នៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៃទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ នាពេលកន្លងមក ។

ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ នៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៃទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ នាពេលកន្លងមក ។