ប្លង់វត្តពោធិទីបារាម-កោះត្រល់ នៅលើកោះត្រល់ ខេត្តក្រមួនស ។

ប្លង់វត្តពោធិទីបារាម-កោះត្រល់ នៅលើកោះត្រល់ ខេត្តក្រមួនស ។

ប្លង់វត្តពោធិទីបារាម-កោះត្រល់ នៅលើកោះត្រល់ ខេត្តក្រមួនស ។