ព្រះសង្ឃពីវត្តនានានិមន្តមកបង្សុកូល ។

ព្រះសង្ឃពីវត្តនានានិមន្តមកបង្សុកូល ។