រូបថតព្រះឧបជ្ឈាយ៍គ្រប់ជំនាន់នៃវត្តពោធិបឹង ឋិតនៅក្នុងស្រុកថ្កូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង ថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

រូបថតព្រះឧបជ្ឈាយ៍គ្រប់ជំនាន់នៃវត្តពោធិបឹង ឋិតនៅក្នុងស្រុកថ្កូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង ថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។