លោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ឧត្ដមស្នងការ​អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ។​

លោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ឧត្ដមស្នងការ​អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ។​