ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ និងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថៃ កាលពីឆ្នាំ ២០១២ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន

ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ និងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថៃ កាលពីឆ្នាំ ២០១២ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន