ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជួបគ្នានៅមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ហ្សឺណែវ ថ្ងៃទី ០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជួបគ្នានៅមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ហ្សឺណែវ ថ្ងៃទី ០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។