ទិដ្ឋភាពកម្មវិធីផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ឲ្យ​ព្រះសង្ឃ​ និង​និស្សិត​ខ្មែរ​ក្រោម ។ រូបថតៈ ជា សុភារិន

ទិដ្ឋភាពកម្មវិធីផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ឲ្យ​ព្រះសង្ឃ​ និង​និស្សិត​ខ្មែរ​ក្រោម ។ រូបថតៈ ជា សុភារិន

ទិដ្ឋភាពកម្មវិធីផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ឲ្យ​ព្រះសង្ឃ​ និង​និស្សិត​ខ្មែរ​ក្រោម ។ រូបថតៈ ជា សុភារិន