ព្រះតេជព្រះគុណ​ ព្រះ​ចរណ​វិជ្ជា​ ចឹម​ ធី​រៈ​ ព្រះ​សាកល​វិទ្យាល័យ​រង​ នៃ​ពុទ្ធ​កសាកល​វិទ្យាល័យ​ព្រះសីហនុ​រាជ​ និង​ជា​ព្រះ​គ្រូសូត្រ​ឆ្វេង​វត្តបទុមវតី​ ចូល​រួប​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព​សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម​ ១ អង្គ​ក្នុងចំណោម​បេក្ខភាព​ឈឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ៥ អង្គ​ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ​ ព្រះ​ចរណ​វិជ្ជា​ ចឹម​ ធី​រៈ​ ព្រះ​សាកល​វិទ្យាល័យ​រង​ នៃ​ពុទ្ធ​កសាកល​វិទ្យាល័យ​ព្រះសីហនុ​រាជ​ និង​ជា​ព្រះ​គ្រូសូត្រ​ឆ្វេង​វត្តបទុមវតី​ ចូល​រួប​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព​សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម​ ១ អង្គ​ក្នុងចំណោម​បេក្ខភាព​ឈឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ៥ អង្គ​ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ​ ព្រះ​ចរណ​វិជ្ជា​ ចឹម​ ធី​រៈ​ ព្រះ​សាកល​វិទ្យាល័យ​រង​ នៃ​ពុទ្ធ​កសាកល​វិទ្យាល័យ​ព្រះសីហនុ​រាជ​ និង​ជា​ព្រះ​គ្រូសូត្រ​ឆ្វេង​វត្តបទុមវតី​ ចូល​រួប​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព​សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម​ ១ អង្គ​ក្នុងចំណោម​បេក្ខភាព​ឈឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ៥ អង្គ​ ។