លទ្ធផលនៃការ​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ បង្ហាញថា ព្រះតេជព្រះគុណ​ ចៅ​ រេន​ ឈ្នះឆ្នោត ដោយ​សំឡេងឆ្នោត​គាំទ្រ​ ៣៦ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

លទ្ធផលនៃការ​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ បង្ហាញថា ព្រះតេជព្រះគុណ​ ចៅ​ រេន​ ឈ្នះឆ្នោត ដោយ​សំឡេងឆ្នោត​គាំទ្រ​ ៣៦ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

លទ្ធផលនៃការ​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ បង្ហាញថា ព្រះតេជព្រះគុណ​ ចៅ​ រេន​ ឈ្នះឆ្នោត ដោយ​សំឡេងឆ្នោត​គាំទ្រ​ ៣៦ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន