ទិដ្ឋភាពសន្និបាតសាមាញ្ញ ស្តីពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មី អាណត្តិទី ៦ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

ទិដ្ឋភាពសន្និបាតសាមាញ្ញ ស្តីពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មី អាណត្តិទី ៦ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

ទិដ្ឋភាពសន្និបាតសាមាញ្ញ ស្តីពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មី អាណត្តិទី ៦ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន