បទវិចារណកថា «ចុះទឹកក្រពើ ឡើងលើជួបខ្លា ទាល់តែម្ចាស់ការ ទើបមានតម្លៃ»

សូមលោកអ្នកនាងទស្សនា និងស្ដាប់នូវបទវិចារណកថាក្រោមចំណងជើងថា «ចុះទឹកក្រពើ ឡើង លើជួបខ្លា ទាល់តែម្ចាស់ការ ទើបមានតម្លៃ» ដែលបានសរសេរ និងអានដោយ លោក ថាច់ ប្រីជា គឿន ដូចតទៅ៖