ត្រឿង ធី ម៉ៃ បវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសវៀតណាម នៅក្នង ពិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាល ឆ្នាំ ២០១៣ ឆ្នាំ ប្រទេសរុស្ស៊ី ។

ត្រឿង ធី ម៉ៃ បវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសវៀតណាម នៅក្នង ពិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាល ឆ្នាំ ២០១៣ ឆ្នាំ ប្រទេសរុស្ស៊ី ។

ត្រឿង ធី ម៉ៃ បវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសវៀតណាម នៅក្នង ពិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាល ឆ្នាំ ២០១៣ ឆ្នាំ ប្រទេសរុស្ស៊ី ។.