ត្រឿង ធី ម៉ៃ បវរកញ្ញាតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោម នៅក្នងពិធីប្រកួតបវរកញ្ញា ជនជាតិទាំង ៥៤ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ។

ត្រឿង ធី ម៉ៃ បវរកញ្ញាតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោម នៅក្នងពិធីប្រកួតបវរកញ្ញា ជនជាតិទាំង ៥៤ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ។

ត្រឿង ធី ម៉ៃ បវរកញ្ញាតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោម នៅក្នងពិធីប្រកួតបវរកញ្ញា ជនជាតិទាំង ៥៤ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ។.