កាសែតរដ្ឋនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមឈ្មោះ អាងណិន (An Ninh) បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយលាតត្រដាងការពិត នៃការបន្លំប្រវត្តិរូបរបស់ បវរកញ្ញា ត្រឿង ធី ម៉ៃ ដោយដាក់ចំណងជើងថា “រឿងពិតនៃការបន្លំប្រវត្តិ រូបរបស់បវរកញ្ញាលេខ ២ ត្រឿង ធី ម៉ៃ” កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។

កាសែតរដ្ឋនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមឈ្មោះ អាងណិន (An Ninh) បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយលាតត្រដាងការពិត នៃការបន្លំប្រវត្តិរូបរបស់ បវរកញ្ញា ត្រឿង ធី ម៉ៃ ដោយដាក់ចំណងជើងថា “រឿងពិតនៃការបន្លំប្រវត្តិ រូបរបស់បវរកញ្ញាលេខ ២ ត្រឿង ធី ម៉ៃ” កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។

កាសែតរដ្ឋនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមឈ្មោះ អាងណិន (An Ninh) បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយលាតត្រដាងការពិត នៃការបន្លំប្រវត្តិរូបរបស់ បវរកញ្ញា ត្រឿង ធី ម៉ៃ ដោយដាក់ចំណងជើងថា “រឿងពិតនៃការបន្លំប្រវត្តិ រូបរបស់បវរកញ្ញាលេខ ២ ត្រឿង ធី ម៉ៃ” កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។ .