លោក ត្រឹង សារ៉ុង ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅអ៊ឺរ៉ុប ។

លោក ត្រឹង សារ៉ុង ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅអ៊ឺរ៉ុប ។