ពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ច លោកតា ត្រឹង សាវិន ។ រូបថត៖ ព្រះតេជព្រះគុណ គឹម មឿន

ពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ច លោកតា ត្រឹង សាវិន ។ រូបថត៖ ព្រះតេជព្រះគុណ គឹម មឿន