ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប៉ា ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប៉ា ។