តុលាវៀតណាមជំនុំជម្រះក្ដី ករីណី ព្រះតេជព្រះគុណ ទឹម សាខន អតីតព្រះចៅ អធិការ វត្តភ្នំដិន ខាងជើង ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ បន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃ ទេព វង្ស ចាប់ផ្សឹក និងបញ្ជូនទៅដាក់គុកយួន ចោទពី បទ «បំបែកបំបាក់មិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជា»។

តុលាវៀតណាមជំនុំជម្រះក្ដី ករីណី ព្រះតេជព្រះគុណ ទឹម សាខន អតីតព្រះចៅ អធិការ វត្តភ្នំដិន ខាងជើង ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ បន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃ ទេព វង្ស ចាប់ផ្សឹក និងបញ្ជូនទៅដាក់គុកយួន ចោទពី បទ «បំបែកបំបាក់មិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជា»។

តុលាវៀតណាមជំនុំជម្រះក្ដី ករីណី ព្រះតេជព្រះគុណ ទឹម សាខន អតីតព្រះចៅ អធិការ វត្តភ្នំដិន ខាងជើង ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ បន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃ ទេព វង្ស ចាប់ផ្សឹក និងបញ្ជូនទៅដាក់គុកយួន ចោទពី បទ «បំបែកបំបាក់មិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជា»។