លោក Janphel Yeshi អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ជនជាតិទីបេត៍ ដែលបានដុតខ្លួននៅ New Delhi ប្រទេសឥណ្ដា កាលពី ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១២ ។

លោក Janphel Yeshi អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ជនជាតិទីបេត៍ ដែលបានដុតខ្លួននៅ New Delhi ប្រទេសឥណ្ដា កាលពី ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១២ ។