គិតជាតិជាធំ

[twocol_one]មុនស្លាប់ប្រយុទ្ធ

គិតជាតិជាធំ

មិនអាចធ្វើខ្ញុំ

បម្រើពួកខ្មាំង

ពូជយើងពូជខ្មែរ

ជាពូជចម្បាំង

មិនអាចក្រោម

ខ្មាំងឈ្លានពានទឹកដី ។

ខ្មែរលើខ្មែរក្រោម

បានបាត់ទៅហើយ

កណ្ដាលនៅឡើយ

មិនត្រូវធ្វើហី

ត្រូវរួមសាមគ្គី

សង្គ្រោះដែនដី

ឲ្យមានសេរី

រស្មីក្នុងដៃ ។[/twocol_one] [twocol_one_last]

បើមិនតបត

ត្រដរទៅមុខ

ចាញ់ល្បិចទំនុក

ត្រឹមសុខកាឡៃ

សុខនេះមិនថេ

មិនពិតក្នុងដៃ

សុខត្រឹមចោរច្នៃ

បន្លំភ្នែកញាតិ ។

ច្នោះត្រូវត្រៀមចិត្ត

ប្រយុទ្ធអង់អាច

ដើម្បីអំណាច

ខ្មែរម្ចាស់ទាយាទ

ស័្មគ្រស្លាប់អង្គប្រាណ

មិនឲ្យស្លាប់ជាតិ

ស្លាប់ខ្លួនកើតទៀត

ទុកជាតិជាធំ ៕[/twocol_one_last]

ដោយ លឹម រង្សី

—————————–

អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។

មហោស្រពខ្មែរក្រោម ធ្វើនៅប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១ រៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថត៖ https://www.flickr.com/photos/dankuy
មហោស្រពខ្មែរក្រោម ធ្វើនៅប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១ រៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថត៖ https://www.flickr.com/photos/dankuy