ព្រឹត្តិបត្រ កម្ពុជាក្រោម លេខ ១ ចេញផ្សាយដោយ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្នាំ ១៩៨៤ ។

អត្ថន័យ​នៃ​សញ្ញា “រា​ហ៊ូ​ចាប់​ចន្ទ​” នៅក្នុង​សង្គម​ខ្មែរក្រោម​

ព្រឹត្តិបត្រ កម្ពុជាក្រោម លេខ ១ ចេញផ្សាយដោយ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្នាំ ១៩៨៤ ។