មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អង្គការ សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ប្រចាំ​ នៅ​កម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែត នាពេលកន្លងមក ។ រូបៈ​ Screenshot

មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អង្គការ សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ប្រចាំ​ នៅ​កម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែត នាពេលកន្លងមក ។ រូបៈ​ Screenshot

មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អង្គការ សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ប្រចាំ​ នៅ​កម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែត នាពេលកន្លងមក ។ រូបៈ​ Screenshot