លោក សុខ សុធន ហៅ កេន ត្រូវបានជនដៃដល់ ដែលជាមន្រ្តីនគរបាលបាញ់ ចំនួនមួយគ្រាប់ចំដើមទ្រូង បណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ នៅនឹងកន្លែង ។ រូបពីហ្វេសប៊ុក

លោក សុខ សុធន ហៅ កេន ត្រូវបានជនដៃដល់ ដែលជាមន្រ្តីនគរបាលបាញ់ ចំនួនមួយគ្រាប់ចំដើមទ្រូង បណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ នៅនឹងកន្លែង ។ រូបពីហ្វេសប៊ុក

លោក សុខ សុធន ហៅ កេន ត្រូវបានជនដៃដល់ ដែលជាមន្រ្តីនគរបាលបាញ់ ចំនួនមួយគ្រាប់ចំដើមទ្រូង បណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ នៅនឹងកន្លែង ។ រូបពីហ្វេសប៊ុក