​លោក សុខ សុធន ​ជនរងគ្រោះក្នុងអំពើឃាតកម្ម ។ រូបៈ Screenshot

​លោក សុខ សុធន ​ជនរងគ្រោះក្នុងអំពើឃាតកម្ម ។ រូបៈ Screenshot

​លោក សុខ សុធន ​ជនរងគ្រោះក្នុងអំពើឃាតកម្ម ។ រូបៈ Screenshot