លោក កេ​ន សុខ អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ ​ឪពុក​ជនរងគ្រោះ ។ រូបៈ Screenshot

លោក កេ​ន សុខ អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ ​ឪពុក​ជនរងគ្រោះ ។ រូបៈ Screenshot

លោក កេ​ន សុខ អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ ​ឪពុក​ជនរងគ្រោះ ។ រូបៈ Screenshot