លោក តោ​ គឹ​មថុង ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាត​សកល​លើក​ទី​ ១ នៃសហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ នៅ​ទីក្រុង​ញីវយ៉ក​ ថ្ងៃទី ១៧​-១៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ ១៩៨៥​ ។ រូបថតៈ តោ​ គឹ​មថុង

លោក តោ​ គឹ​មថុង ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាត​សកល​លើក​ទី​ ១ នៃសហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ នៅ​ទីក្រុង​ញីវយ៉ក​ ថ្ងៃទី ១៧​-១៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ ១៩៨៥​ ។ រូបថតៈ តោ​ គឹ​មថុង

លោក តោ​ គឹ​មថុង ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាត​សកល​លើក​ទី​ ១ នៃសហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ នៅ​ទីក្រុង​ញីវយ៉ក​ ថ្ងៃទី ១៧​-១៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ ១៩៨៥​ ។ រូបថតៈ តោ​ គឹ​មថុង