ក្បួនបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋថៃនៅបាងកក ថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ក្បួនបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋថៃនៅបាងកក ថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។