លោក ថាច់ វៀន អធីបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ

លោក ថាច់ វៀន អធីបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ
រប់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន l សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ