ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធា (ចិត្តសទ្ធោ) ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធា (ចិត្តសទ្ធោ) ។