លោកតា ឧបាសក ថាច់ សៅរ៍ ។ កើត៖ ព. ស. ២៤៧៥ គ.ស.១៩៣១ ស្លាប់៖ ព. ស. ២៥៥៥ គ.ស.២០១២