ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តចូលរូមពិធីបុណ្យ​ ។

ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តចូលរូមពិធីបុណ្យ​ ។