ប្រធាននិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃចូលរួមពិធីបុណ្យ ។

ប្រធាននិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃចូលរួមពិធីបុណ្យ ។