ព្រះសព ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រ៉េន សុគត ថ្ងៃ ទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ព្រះសព ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រ៉េន សុគត ថ្ងៃ ទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។