ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រ៉េន ដែលតម្កល់នៅធម្មសាលា ។

ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រ៉េន ដែលតម្កល់នៅធម្មសាលា ។