លោក ថាច់ បញ្ញា (ឆ្វេង) និង លោក ចាន់ ណា ថតរូបនៅកម្ពុជាក្រោម ។

លោក ថាច់ បញ្ញា (ឆ្វេង) និង លោក ចាន់ ណា ថតរូបនៅកម្ពុជាក្រោម ។