លោក ថាច់ លីភោ (ទី ២ ពីស្ដាំ) និងក្រុមគ្រួសារនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។

លោក ថាច់ លីភោ (ទី ២ ពីស្ដាំ) និងក្រុមគ្រួសារនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។

លោក ថាច់ លីភោ (ទី ២ ពីស្ដាំ) និងក្រុមគ្រួសារនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។