សពរបស់លោក ថាច់ ខេត្តតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅភ្នំពេញ ។

សពរបស់លោក ថាច់ ខេត្តតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅភ្នំពេញ ។