លោក ថាច់ ចិន នៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក ថាច់ ចិន នៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។