ក្រុមជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោម នៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ជូនដំំណើរ លោក ថាច់ ចិន ចេញទៅតាំងលំនៅៗប្រទេសទី ៣ ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ក្រុមជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោម នៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ជូនដំំណើរ លោក ថាច់ ចិន ចេញទៅតាំងលំនៅៗប្រទេសទី ៣ ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។