លោក តាំង សារៈ ចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិ លើកទី ៩ ដែលបានប្រារព្ធ សកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ នាស្រុកវ័ងណយ ខេត្តអយុធ្យា ប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ។

លោក តាំង សារៈ ចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិ លើកទី ៩ ដែលបានប្រារព្ធ សកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ នាស្រុកវ័ងណយ ខេត្តអយុធ្យា ប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ។