សុន្ទរកថា៖ ខួប ៥ ឆ្នាំ ព្រះតេជព្រះគុណ អ៊ាង សុខ ធឿន ត្រូវជនមិនស្ឡាល់មុខធ្វើឃាតនៅកម្ពុជា