លោក សឺង ថាយ ធន (ឆ្វេង) អ្កកយកព័ត៌មាន VOKK និង ព្រះតេជព្រះគុណ មាស សាវឿន ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃ ។

លោក សឺង ថាយ ធន (ឆ្វេង) អ្កកយកព័ត៌មាន VOKK និង ព្រះតេជព្រះគុណ មាស សាវឿន ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃ ។