លោក សឺង ហួរ ថ្លែងអំពីសម្រេចឆ្នាំ ២០១៤ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

លោក សឺង ហួរ ថ្លែងអំពីសម្រេចឆ្នាំ ២០១៤ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។