លោក សឺង ហួរ ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃ ទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក សឺង ហួរ ថ្លែងនៅ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដំណាច់ឆ្នាំ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា ក្រោម កាលពីថ្ងៃ ទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។