លោក ថាច់ វៀន (ស្ដាំ) អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និង លោក សឺន ជុំជួន ប្រធានបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពុជា នៅការិយាល័យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស ថ្ងៃទី ០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

លោក ថាច់ វៀន (ស្ដាំ) អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និង លោក សឺន ជុំជួន ប្រធានបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពុជា នៅការិយាល័យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស ថ្ងៃទី ០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។