លោក សែន ចែង ចើន (រូបកណ្ដាលកាន់ម៉ាស៊ីនថតរូប) កំពុងថតរូបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ។

លោក សែន ចែង ចើន (រូបកណ្ដាលកាន់ម៉ាស៊ីនថតរូប) ថតរូបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ។