លោក សឺន ចែង ចើន ថតរូបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត Heng Sinith

លោក សឺន ចែង ចើន ថតរូបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត Heng Sinith