លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ (ស្ដាំ) អនុប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងអ្នកស្រី កៀង សាខន ។

លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ (ស្ដាំ) អនុប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងអ្នកស្រី កៀង សាខន ។