យុវជនទីបេត៍ម្នាក់នៅឥណ្ថាដុតខ្លួន កាលពី ឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិន ។

យុវជនទីបេត៍ម្នាក់នៅឥណ្ថាដុតខ្លួន កាលពី ឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិន ។